Діяльність інституту

Основним завданням Інституту є проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень з метою одержання нових наукових знань у галузі гідробіології, гідроекології, іхтіології, охорони водних живих ресурсів, раціонального природокористування з урахуванням прогнозів та світових тенденцій розвитку науки і техніки, кон’юнктури ринку науково-технічної продукції.

У 2016 році Президією НАН України були затверджені такі основні наукові напрями досліджень інституту:

  • вивчення біологічного різноманіття і механізмів функціонування прісноводних екосистем як основи для розробки технологій з біоіндикації, моніторингу та управління екологічним станом водних об’єктів;
  • вивчення фізико-хімічних основ процесів міграції, трансформації та біологічної дії на гідробіонтів радіонуклідів і хімічного забруднення та шляхів їх регуляції;
  • оцінка і прогнозування стану іхтіофауни у водоймах різного типу з метою раціонального використання водних живих ресурсів та збереження різноманіття риб;
  • молекулярно-біологічні, клітинні та фізіологічні дослідження гідробіонтів як основа розроблення високоефективних технологій аквакультури.
Дізнатися більше

Гідробіологічний журнал

Історія бібліотеки тісно пов’язана зі становленням самого інституту. Перші відомості про майбутню бібліотеку інституту наводяться у “Трудах Днепровской биологической станции” за 1914 р. М.О.Кеппен, перший директор станції, заповів Товариству любителів природи всю свою природничо-історичну бібліотеку. Незначна її частина (32 примірники) стала основою бібліотеки станції.

Бібліотека - потужна наукова бібліотека, яка має такі пріоритетні напрями наукової діяльності: гідробіологічний, радіоекологічний, іхтіологічний, біотехнологічний. Усі ці напрями відображені у каталогах та картотеках бібліотеки інституту. Так, у довідково- пошуковому апараті бібліотеки мають місце такі рубрики, як аквакультура, марікультура, генетика гідробіонтів (окремо генетика риб), гідробіологічна типологія водойм (річки, малі річки, Дніпро, Дністер, Десна, Дунай, Південний Буг, водосховища, канали, озера, болота, ставки), екологічне прогнозування, тепловодне рибництво.

Детальніше