hydrobio.kiev.ua

Головна >> Про нас >> Новини >> Аспірантура 2016

Аспірантура 2016

Інститут гідробіології НАН України

проводить набір до аспірантури з підготовки докторів філософії

за спеціальністю 091 Біологія, спеціалізація: гідробіологія; іхтіологія.

 

В Інституті гідробіології НАН України з 2016 року відкрита ліцензована освітня діяльність - підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у форматі програми Доктора філософії (PhD) – третій освітньо-науковий рівень вищої освіти, що передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, а також проведення власного оригінального наукового дослідження (наказ МОН № 933 від 03.08.2016) .

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки. На навчання приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в аспірантурі Інституту гідробіології НАН України за спеціальністю 091 Біологія (спеціалізації: гідробіологія, іхтіологія)

Освітньо-наукова програма рекомендована до впровадження Вченою радою Інституту гідробіології НАН України протокол № 7 від 17 травня 2016 року

 

Порядок вступу:

Вступники до аспірантури подають такі документи:

∙ заява вступника;

∙ медична довідка про стан здоров’я за формою № 286-у;

∙ копія диплому магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності;

∙ ксерокопії наукових статей зі спеціальності (дві, або більше), або реферат з обраної спеціальності (у разі відсутності науковий статей за обраною спеціальністю);

∙ рекомендаційний лист передбачуваного наукового керівника за результатами співбесіди, з оцінкою реферату / наукових праць з обраної спеціальності;

∙ документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»); (копію паспорта (1-2 стор. та стор. з відомостями про місце реєстрації);

∙ військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

∙ особовий листок з обліку кадрів (форма П2-ДС), завірений за місцем праці;

∙ копія трудової книжки, завірена за місцем праці;

∙ витяг з протоколу засідання вченої ради ВНЗ для осіб, рекомендованих в аспірантуру безпосередньо після закінчення ВНЗ;

∙ посвідчення про складені кандидатських іспитів (за наявності);

∙ копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

∙ три фотокартки 3х4;

∙ клопотання з місця роботи про скерування на навчання до цільової аспірантури; з гарантією оплати витрат на підготовку (за підписом керівника установи);

∙ папка паперова на зав’язках.

Паспорт, дипломи про вищу освіту, військовий квиток подаються особисто.

Прийом на навчання до аспірантури Інституту гідробіології здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань. Також проводиться прийом до аспірантури за зазначеними спеціальностями на навчання за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб на умовах контракту.

Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії проводяться з 12 вересня по 4 жовтня і складаються з: вступного іспиту зі спеціальності 091 – Біологія, спеціалізація: гідробіологія, або 091 – Біологія, спеціалізація: іхтіологія (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності); вступного іспиту з іноземної мови (за вибором – англійської, німецької або французької в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти); вступного іспиту з філософії.

Зарахування до аспірантури за результатами конкурсу - з 1 листопада 2016 р.

Аспірантам, що навчаються з відривом від виробництва, надається стипендія. Іногородні аспіранти забезпечуються місцем у гуртожитку.

Документи приймаються адресою:

04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 12, каб. 228. (2-й поверх) вченим секретарем; (проїзд: від ст. М Оболонь автобус № 73, № 100, № 102 – до зупинки «Інститут гідробіології»); тел. (044) 418-22-71.

 


Усі новини

n

Офіційна адреса

  • Героїв Сталінграда просп., 12
    Київ - 210, 04210, Україна
  • Телефон: (38 044) 419 39 81
  • Факс: (38 044) 418 22 32
  • E-mail: post_mail@hydrobio.kiev.ua