hydrobio.kiev.ua

Головна >> Наукова бібліотека >> Нові надходження

Нові надходження

З нагоди 85 річного ювілею підготовлено хронологічний покажчик публікацій академіка НАН України Романенка Віктора Дмитровича

1.

574.5   23633

Поповская Г. И.  Диатомовые водоросли планктона озера  Байкал: атлас-определитель /Г. И.Поповская, С.И. Генкал, Е.В. Лихошвай ; РАН. - 2-е изд., перераб. и доп. - Новосибирск:  Наука, 2011. – 192 с.
- (Справочники и определители по фауне и флоре озера  Байкал).

2.

 

574.5

23634

Диатомовые водоросли планктона реки Свислочь и ее водохранилищ / С.И.Генкал,
М.С.Куликовский, Т.М.Михеева, И.В.Кузнецова и др; РАН; Ин-т биологии  внутр.вод; Белорус. госун-т. – М.:Науч.мир, 2013. – 236 с.

3.

 

58

23662

Бондарева Л.В. Спонтанная флора Гераклейского полуострова. Сосудистые  растения / Л.В.Бондарева; НАН Украины; Ин-т биологии южн.морей им.А.О.Ковалевского.– Севастополь:Л.В.Бондарева, 2013. – 110 с.

4.

 

502.2

23702

Хайлов К.М. Ключевые  слова о жизни для начала ХХІ (общенаучный взгляд) / К.М.Хайлов, А.В.Празукин, Д.М.Смолев. – М.: Перо, 2014.- 177 с.

5.

 

57

23661

Стан і біорізноманіття екосистем Шацького націнального природного парку: матеріали наукової конференції ( смт Шацьк, 10 – 13 вересня 2015 р. / МОН України;

Львів.нац.ун-т ім.І.франка; Шацьк.нац.парк; Ін-т екологіїх Карпат НАН України.- Львів: СПОЛОМ, 2015. – 128 с.

6.

 

579

23666

Молекулярная микробиология / пер.с англ. А.Г.Сабельникова, Л.Н.Шеленковой; под ред. Б.Н.Ильяшенко. – М.:Мир, 1977. – 520с.

7.

 

58

23651

Національний природний парк «Прип’ять – Стохід». Різноманіття альгофлори і гідрохімічна характеристика акваландшафтів / Щербак В.І., Майстрова Н.В., Морозова А.О., Семенюк Н.Є.; [під ред.В.І.Щербака]. – К.:Укрфітосоціоцентр, 2011. –

164 с.

8.

574.5

23664

23663

Гідроекосистеми заповідних територій верхньої Припяті в умовах кліматичних змін: монографія / за ред. В.Д.Романенка, С.О. Афанасьєва, В.І.Осадчого. – К.:Кафедра, 2013. – 228с.

9.

574.6

23654

Екологічні проблеми водокористування на території, що постраждала від аварії на Чорнобильській АЕС та рекомендації для населення / Афанасьєв С.О., Карпова Г.О., Савицький О.Л. та ін. ; за ред. С.Д.Щербака, С.О.Афанасьєва. – К.:А-Центр, 2005. – 96 с.

10.

502.3

23669

Громадське лобіювання першочергових рішень влади для підвищення ефективності екологічної політики /  ред.О.Заруцька. – К., 2007. – 180 с.]

11.

574.5

23629

Заика В.Е. Гравитационное поле Севастопольской биостанции / В.Е.Заика; НАНУ; Ин-т биологии южн.морей имюА.О.Ковалевского. – Севастополь: НПЦ Экоси-Гидрофизика, 2013. -  92 с.

12.

576.89

23631

Гаевская А.В. Паразиты и болезни рыб Черного и Азовского морей: І – морские, солоноватоводные и проходные рыбы / А.В.Гаевская; НАНУ; Ин-т биологии южн.морей им.А.О.Ковалевского. – Севастополь: НПЦ ЭКОСИ-Гидрофизика, 2012. – 380 с.

13.

574.5

23637

23638

Черноморские моллюски: элементы сравнительной и экологической биохимии /

НАНУ; Ин-т биологии южн.морей им.А.О.Ковалевского. – Севастополь: НПЦ ЭКОСИ-Гидрофизика, 2014. – 325 с.

14.

597

23713

Адаптивный потенциал и функцинальные особенности репродуктивных систем в экологически трансформированных водоемах: монография / М.М.Шихшабеков, Е.В.Федоненко, О.Н.Маренков и др. – Днепропетровск: Журфонд, 2014. – 222 с.

15.

574.5

23648

Моніторинг водно-болотних угідь міжнародного значення. Методи та результати:

Матеріали науково-практичного семінару  [«Організація та результати моніторингу водно-болотних угідь міжнародного значення в Україні»] ( 4 – 6 березня 2014 р., Нижньодністровський національний природний парк, м.Одеса, Україна) / М-во екології та природ.ресурсів України; Одеська філія ін-ту біології півден. морів ім.О.О.Ковалевського НАНУ. – К.: ДІА. 2014. – 148 с.

16.

502

23646

Управління водно-болотними угіддями Кам’янецького Придністров’я: монографія /

В.І.Карамушка, Л.Г.Любінська, М.Д.Матвєєв та ін.; Нац.природ.парк «Подільські Товтри»; Кам’янець-Поділ.нац.ун-т ім.І.Огієнка. – Камянець-Подільський – К.: ПП Мошинський В.В., 2011. – 170 с.

17.

502

23643

2-й міжнародний конгрес захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування : збірник матеріалів. ( Львів, 19 – 22 вересня 2012 року) / МОН молоді та спорту України; Львів.обл.держ.адміністрація; Нац.ун-т «Львівська політехніка»; Всеукр.екол.ліга. –Львів:ЗУКЦ, 2012. – 229 с.

18.

502

23647

Твоє майбутнє – земля за порогами. – Запоріжжя6 Дніпровський металург, 2009. – 169 с.

19.

556

23645

Басейн річки Бог / Ворона Є.І., Кириляч О.В., Максеменюк О.Д. та ін.; Укр.річкова мережа; Вінниц.обл.екол.асоціація «Зелений світ Поділля». – Вінниця-К.:WETLANDS INTERNATIONAL , 2009. – 128 с.

20.

58

23632

Новосад В.В. Фітобіота національного природного парку «Подільські Товтри». Судинні рослини, фіто-та флорорізноманіття : анотований коспкт спонтанної флори:

Т.2 / В.В.Новосад, Л.І.Криницька, Л.Г.Любінська; НАНУ; Нац.наук.-природ.музей; Мін-во охорони навкол.природ. середовища України; Нац.природ.парк «Подільські Товтри». –К.:Фітон, 2009. -292 с.

21.

574.5

23655

Сучасна гідроекологія: місце наукових досліджень у вирішенні актуальних проблем:

Збірник матеріалів науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю заснування Інституту гідробіології НАН України ( 2 - 3 квітня, 2015 р.) , Ін-т гідробіології НАН України; Рада молодих вчених Ін-ту гідробіології. – К., 2015. – 80 с.

22.

574.5

23652

23653

Гидроэкологическая характеристика придунайских озер Украины: монография / В.В.Заморов, Ю.М.Джуртубаев, М.А.Заморова и др.; науч.ред В.В.Заморов; МОН Украины; Одес.нац.ун-т им.И.И.Мечникова. – Одесса:ОНУ. 2014. – 227 с.

23.

581.4

23649

Киселева Н.С. Атлас по анатомии растений / Н.С.Киселева, Н.В. Шелухин; под ред.С.В.Калишевича. – Минск: Вышейш.шк., 1969. – 287 с.

24.

556

23708

23707

Управление трансграничным бассейном Днепра:Суббассейн реки Припяти / под ред А.Г.Ободовского, А.П.Станкевича, С.А.Афанасьева. –К.6 Кафедра,2012. – 448 с.

25.

577.1

23650

Ашмарин И.П.Молекулярная биология:Избранные разделы: Учебное пособие / И.П.Ашмарин. – 2-е изд., испр. и доп. – Л.:ЛГУ. 1977. – 367 с.

26.

574

23667

Менеджмент екосистем природно-заповідних територій6 матеріали Всеукраїнської

Науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю створення Національного  природного парку  «Подільські Товтри» ( 15 – 17 травня 2006 року) / М-во охорони навколишнього природного середовища України. – Камянець-Подільський: Аксіома, 2006. – 272 с.

27.

556

23663

Гідроекосистеми заповідних територій верхньої Прип’яті в умовах кліматичних змін:

Монографія / за ред. В.Д. Романенка, С.О. Афанасьєва та В.І. Осадчого. – К.: Кафедра, 2013. – ь228 с.

28.

574.5

23660

Хижняк М.І. Біологічні методи дослідження водойм / М.І. Хижняк, М.Ю. Євтушенко, С.А. Кражан. – К.:Укрфітосоціоцент, 2013. – 404 с.

29.

574.5

23641

Генкал С.И. Диатомовые водоросли озер юга и севера Восточной Сибири / С.И.Генкал, Н.А. Бондаренко, Л.А.Щур; Ин-т биологии внутр.вод РАН; Лимнол.ин-т РАН; Ин-т вычислит.моделирования СО РАН. – Рыбинск: Рыбин.дом печати, 2011. – 72 с.

30.

574.5

23642

Генкал С.И. Диатомовые водоросли планктона Ладожского озера и водоемов его бассейна / С.И.Генкал, И.С. Троицкая; Ин-т биологии внутр.вод им.И.Д.Папанина РАН; Ин-т озероведения РАН. – Рыбинск:Рыбин.дом печати, 2009. – 72 с.

31.

574.5

23635

23636

Рябушко Л.И. Микрофитобентос Черного моря / Л.И.Рябушко; Ин-т биологии южн.морей им.А.О.Ковалевского НАН Украины. – Севастополь: ЭКОСИ-Гидрофизика, 2013. – 416 с.

32.

576.89

236430

Гаевская А.В Паразиты и болезни рыб Черного и Азовского морей: полупроходные и пресноводные рыбы / АВ.Гаевская; Ин-т биологии южн.морей им.А.О.Ковалевского НАН украины. – Севастополь: ЭКОСИ-Гидрофизика, 2013.-354 с.

33.

556

23700

23701

Управление трансграничным бассейном Днепра: верхний Днепр. Экологическое состояние трансграничного участка Днепра (Украина – Беларусь) и интеркалибрация результатов гидробиологической оценки: (по материалам украинско-белорусской экспедиции на научно-исследовательском судне «Корвет»: монография / под ред.С.А.Афанасьева,  Т.Н. Середы. – К.: Кафедра, 2015. – 116 с.

34.

556

23644

Интегрированное управление природными ресурсами трансграничного бассейна Днепра: материалы Международной конференции (Кишинев, 16 – 17 сентября 2004 г.) / Междунар.эколог.ассоциация хранителей реки «Eco-TIRAS»; М-во экологии и природ.ресурсов Респ. Молдова. – Chisinau: Eco-TIRAS ,2004 с.

35.

63

23715

Методические указания по определению микроколичеств пестицидов в пищевых продуктах, кормах и внешней среде: Офиц. изд. -  Сб. №31. – К.:[Б.и.] , 2001. 120 с.

36.

Ч

23706

Научное наследие А.П.Остапени / ред.кол.: Т.А.Макаревич (отв.ред.) [ и др.]; БГУ. –

Минск: БГУ, 2014. 287 с.

37.

59

23703

Гаевская А.В. Паразиты, болезни и вредители мидий (mytilus, mytilidae).  X. Трематоды (trematodа) /А.В. Гаевская;  Ин-т биологии южных морей им.А.О.Ковалевского НАН Украины. –Севастополь: ЭКОСИ- Гидрофизика, 2014. – 255 с.

38.

Ч

23704

А.П.Александров та українська наука. До 110-річчя від дня народження вченого / ред.кол.: Патон Б.Є. (голова) [та ін.]; НБУ ім.В.І.Вернадського НАН України. –К.: Академперіодика, 2013. – 380 с.

39.

556

23712

Екологічний стан водних об’єктів урбанізованих територій. Київські ставки / П.М.Линник, В.А.Жежеря, С.В.Батог [та ін.]; за ред. П.М.Линника; Ін-т гідробіології НАН України. –К.: логос, 2015. – 76с.

40.

504.3

23705

Екологічні партнерства порубіжних країн: участь громадскості: матеріали П’ятої Всеукраїнської конференції екологічної громадськості (м.Чернівці, 24 – 26 вересня 2004 р.). – К.: Центр екол.освіти та інформ., 2004. – 273 с.

41.

57

23630

Природничі дослідження на Поділлі: матеріали міжнар.наук.-практ.конференції, присвяченої 10-річчю природн.ф-ту Кам’янець-Поділ.нац.ун-ту ім.І.Огієнка (23 – 25

Вересня 2014 р.): зб.тез / ред.кол.: Тарасенко М.О. (відп.ред.)[ та ін.]; Кам’янець-Поділ.нац.ун-т. – Кам’янець-Поділ.: ТОВ Друкарня Рута, 2014. – 176с.

42.

502

б/н

Впровадження цілей охорони біорізноманіттянаціонального природного парку «Подільські Товтри»: метод.рекомендації / уклад.Любінська Л.Г. – Кам’янець-Поділ.: Аксіома, 2007. – 40с.

43.

502

б/н

Заповідними стежками Подільських Товтр / О.П.Кучинська, Л.Г.Любінська, М.В.Дребет  [та ін.]. – Кам’янець-Поділ.: Звойленко Д.Г., 2011. – 44 с.

44.

581.5

23658

Дудник С.В. Структурно-функціональна організація фітобіотичних комплексів заплав великих і середніх річок за умов антропопресії: монографія / Дудник С.В. – К.: Укрфітосоціоцентр, 2012. – 144 с.

45.

574.5

23659

Дудник С.В. Водна токсикологія: основні теоретичні положення та їхнє практичне застосування: монографія / Дудник С.В., Євтушенко М.Ю. – К.: Укрфітосоціоцентр,

2013. – 295 с.

46.

57

23710

Наукові основи збереження біотичної різноманітності: матеріали восьмої наукової конференції  молодих учених (Львів, 5 – 6 листопада 2007 р.) / Ін-т екології Карпат НАН України. – Львів: [б.в.], 2007. – 168 с.

47.

58

23714

Библиографическое описание научных трудов сотрудников лаборатории альгологии учреждения РАН института биологии внутренних вод им.И.Д.Папанина.

1958 – 2009 / ИБВВ РАН. – Ярославль:  ИБВВ РАН, 2010. – 99 с.

 

 

 


Усі новини

n

Офіційна адреса

  • Героїв Сталінграда просп., 12
    Київ - 210, 04210, Україна
  • Телефон: (38 044) 419 39 81
  • Факс: (38 044) 418 22 32
  • E-mail: post_mail@hydrobio.kiev.ua