Institute of Hydribiology, the NAS of Ukraine

Home >> Support units
Support units
There are no translations available.

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ

Інституту гідробіології Національної академії наук України

 

№ п/п

П. І. Б.

Посада

Наук.

ступінь

Вчене звання

1

Романенко В.Д. (голова вченої ради)

акад. НАН України

д.б.н

професор

2

Афанасьєв С.О. (заступник голови вченої ради)

директор

д.б.н

професор

3

Арсан О.М.

пров. н.с.

д.б.н

професор

4

Волкова О.М

пров. н.с.

д.б.н

с.н.с.

5

Ганжа Х.Д., к.б.н.

м.н.с., представник ради молодих учених

к.б.н.

6

Гудков Д.І.

зав. відділу

д.б.н

с.н.с.

7

Кірпенко Н.І.

пров.н.с.

д.б.н

с.н.с.

8

Клоченко П.Д.

зав. відділу

д.б.н

професор

9

Крот Ю.Г.

в.о.зав. відділу

к.б.н.

с.н.с.

10

Кузьменко М.І.

пров. н.с.

д.б.н

професор

11

Линник П.М.

зав. відділу

д.х.н

професор

12

Ліщук А.В.

пров. н.с.

д.б.н

с.н.с.

13

Ляшенко А.В.

заст. директора

к.б.н

с.н.с.

14

Майстрова Н.В. (вчений секретар вченої ради)

вчений секретар

к.б.н.

с.н.с.

15

Потрохов О.С.

зав. відділу

д.б.н

с.н.с.

16

Протасов О.О.

пров.н.с.

д.б.н

професор

17

Старосила Є.В., к.б.н.

с.н.с., представник ПК

к.б.н.

18

Тімченко В.М.

зав. відділу

д.г.н

професор

19

Щербак В.І.

пров. н.с.

д.б.н

професор

20

Юришинець В.І. (заступник голови вченої ради)

заст. директора

д.б.н.

с.н.с.

21

Якушин В.М.

зав. відділу

д.б.н

с.н.с.


3 жовтня 2017 р. (вівторок) о 14.15 год.  відбудеться засідання Вченої ради Інституту гідробіології.

Порядок денний:

1. Про аудит ефективності Інституту гідробіології за період 2012-2017 рр. Допов.: д.б.н. В.І. Юришинець.

2. Про розподіл видання «Біогеноміка. Екосистеми світу в структурі біосфери». Допов.: д.б.н. проф. Протасов О.О.

3. Про підсумки прийому до аспірантури. Допов.: к.б.н. Майстрова Н.В.

4. Поточні справи.

 

 

 

30 травня 2017 р. (вівторок) о 10.00 відбудеться засідання Вченої ради Інституту гідробіології НАН України.

Порядок денний:

1. Про кадрове забезпечення Інституту гідробіології.  Допов.: д.б.н. проф. Афанасьєв С.О.

2. Кадрові питання. Про обрання за конкурсом на вакантні посади завідувачів відділів. Допов.:д.б.н. с.н.с. Гудковш Д.І., д.б.н. проф. Клоченко П.Д., д.б.н. с.н.с. Потрохов О.С.,  д.х.н. проф. Линник П.М.

3. Наукова доповідь «Актуальні питання сучасної екотоксикології». Допов.: д.б.н. проф. Арсан О.М.

4. Про відповідність кваліфікаційним вимогам до посади провідних наукових співробітників відділу водної радіоекології, відділу біології відтворення риб, відділу екологічної гідрології та управління водними екосистемами, відділу загальної та санітарної гідробіології, відділу екології водяних рослин та токсикології. Допов.: д.б.н. проф. Афанасьєв С.О.

5. Поточні питання.

 

19 травня 2017 р. (п’ятниця) об 11.00 відбудеться урочисте засідання Вченої ради та Київського відділення гідроекологічного товариства України «Актуальні питання сучасної гідробіології» (до 120-річчя з дня народження академіка О.В. Топачевського)

Порядок денний:

Вступне слово. Директор інституту д.б.н. проф. Афанасьєв С.О.

1. «Академік О.В. Топачевський та розвиток гідробіологічних досліджень». Доповідач: Топачевський А.О.

2. Наукова доповідь: «Теоретичні концепції та практичні засади технічної гідробіології». Доповідач: д.б.н. проф. Протасов О.О.

3. Наукова доповідь «Фізіолого-біохімічні реакції планктонних водоростей на зміни умов водного середовища». Доповідач: д.б.н. с.н.с. Ліщук А.В.

4. Наукова доповідь «Різноманіття фітопланктону верхньо-каскадних дніпровських водосховищ при аномальних температурах води». Доповідач: д.б.н. проф. Щербак В.І.


25 квітня 2017 р. (вівторок) о 10.30 відбудеться засідання Вченої ради Інституту гідробіології НАН України.

Порядок денний:

1. Розгляд та затвердження запиту проекту фундаментальної НДР на 2018-2022 рр.: «Особливості фізіологічної адаптації та екологічного потенціалу гідробіонтів різних трофічних рівнів при їх культивуванні в штучних умовах». Доповід.: к.б.н. Крот Ю.Г.

2. Розгляд та затвердження запиту проекту фундаментальної НДР на 2018-2022 рр.: «Морфо-фізіологічні та фізіолого-біохімічні механізми пристосування риб до умов екстремально порушених водних екосистем». Доповід.: д.б.н. Потрохов О.С.

3. Розгляд та затвердження запиту для участі у конкурсі проектів НДР молодих учених НАН України на 2017-2018 рр.: «Динаміка фізико-хімічних форм радіонуклідів у компонентах екосистеми водойми-охолоджувача на стадії виведення її з експлуатації». Доповід.: к.б.н. Ганжа Х.Д.

4. Наукова доповідь «Обґрунтування концепції екологічного підходу до визначення дозових навантажень у прісноводних гідробіонтів». Доповід.: д.б.н. Волкова О.М.

5. Поточні справи.

 

20 березня 2017 р. (понеділок) об 11.20 відбудеться засідання Вченої ради Інституту гідробіології НАН України.

Порядок денний:

1. Наукова доповідь стипендіата Президента України «Фізіологічні та морфологічні реакції гідробіонтів на хронічне радіонуклідне забруднення прісноводних екосистем». Допов.: науковий співроб. к.б.н. Ганжа Х.Д.

2. Наукова доповідь стипендіата НАН України для молодих учених «Вплив абіотичних чинників середовища на вміст фікобіліпротеїнів у синьозелених водоростей». Допов.: В.о. м.н.с. Незбрицька І.М.

3. Наукова доповідь стипендіата НАН України для молодих учених  «Використання водоростей для індикації екологічного стану водойм України». Допов.: Науковий співроб. к.б.н. Білоус О.П.

4. Про участь молодих учених Інституту в конкурсі на здобуття стипендії НАН України. Допов.: пров. інж. Батог С.В., м.н.с. к.б.н. Задорожна Г.М., пров. інж. Абрам’юк І.І.

5. Поточні справи.

 

10 березня 2017 р. (п’ятниця) об 11.00 відбудеться засідання Вченої ради Інституту гідробіології НАН України.

Порядок денний:

1. Розгляд та затвердження плану роботи Вченої ради Інституту гідробіології НАН України на 2017 р. Допов. к.б.н. Майстрова Н.В.

2. Про підтримку роботи «Розроблення наукових засад оцінки, прогнозування та оптимізації стану водних екосистем України в умовах змін навколишнього природного середовища», яку висунуто для участі у конкурсі на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2017 р., та включення до складу авторського колективу співробітників Інституту гідробіології НАН України. Допов.: д.б.н.  проф. Протасов О.О., д.х.н. проф. Линник П.М., д.б.н.  проф. Щербак В.І.

3. Про порядок відкриття запитів нових НДР відповідно до вимог РІД НОТ. Допов.: д.б.н. Юришинець В.І.

4. Поточні справи.

10 лютого 2017 р. (п’ятниця) об 11.00 відбудеться засідання Вченої ради Інституту гідробіології НАН України.

Порядок денний:

1. Розгляд та затвердження робочого плану на 2017 р. цільової НДР «Прогноз та упередження негативних наслідків впливу кліматичних змін на екологічний стан, потенціал та біорізноманітність гідроекосистем України». Допов. д.б.н. Юришинець В.І.

2. Про критерії оцінювання наукових підрозділів та наукових працівників відповідно до Методики оцінювання ефективності діяльності наукових установ НАН України. Допов. к.б.н. Ляшенко А.В.

3. Кадрове питання: про оголошення конкурсу на заміщення посад. Допов. д.б.н. Афанасьєв С.О.

4. Про висунення циклу наукових праць «Наукові засади екологічного менеджменту річкових та естуарних систем України» на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених. Допов. к.г.н. Гуляєва О.О.

5. Розгляд та затвердження плану роботи Вченої ради Інституту гідробіології НАН України на 2017 р. Допов. к.б.н. Майстрова Н.В.

6. Поточні справи.

 

11 січня 2017 р. (середа) о 10.30 відбудеться засідання Вченої ради Інституту гідробіології НАН України.

Порядок денний:

1. Розгляд та затвердження звітів із виконання етапів НДР фундаментальних і прикладних досліджень у 2016 р.  Доп.: Арсан О.М., Афанасьєв С.О., Гудков Д.І., Клоченко П.Д., Крот Ю.Г., Линник П.М., Ляшенко А.В., Тімченко В.М., Юришинець В.І., Якушин В.М.

2. Розгляд та затвердження робочих планів виконання відомчої тематики у 2017 р. Доп: Арсан О.М., Афанасьєв С.О., Гудков Д.І., Клоченко П.Д., Крот Ю.Г., Линник П.М., Ляшенко А.В., Тімченко В.М., Юришинець В.І., Якушин В.М.

3. Затвердження тематичного плану наукових досліджень Інституту гідробіології НАН України на 2017 р.Доп. Юришинець В.І.

4. Розгляд та затвердження звіту Інституту гідробіології НАН України за 2016 р. Доп. Афанасьєв С.О.

5. Поточні справи.

 

4 жовтня 2016 р. (вівторок) об 11.00   в актовій залі інституту відбудеться засідання Вченої ради Інституту гідробіології НАН України.

Порядок денний:

1. Про Основні принципи організації і діяльності наукової установи Національної академії наук України та розробку і затвердження нової редакції Статуту Інституту гідробіології НАН України. Доп. д.б.н. Юришинець В.І.

2. Про уточнення тематики держбюджетної теми відділу гідропаразитології та мікробіології. Доп. д.б.н. Юришинець В.І.

3. Про проведення виборів керівників наукових установ НАН України у ІІ півріччі 2016 р. (постанова Президії НАН України від 07.07.2016 № 123). Доп. к.б.н. Майстрова Н.В.

4. Про висунення кандидатури на посаду директора Інституту гідробіології НАН України. Доп. д.б.н. проф. Афанасьєв С.О.

 

31 серпня 2016 р. (середа) об 10.30  відбудеться засідання Вченої ради Інституту гідробіології НАН України.

Порядок денний:

1. Про хід виконання  заходів щодо оптимізації структури Інституту гідробіології НАН України відповідно до останови Президії НАН України № 17 від 20.01.2016 р. « Про фінансування НАН України у 2016 р.». Доп.: акад. НАН України Романенко В.Д.

2. Наукові доповіді молодих учених (звіти стипендіатів Президента України та НАН    України). Доп.: Абрам’юк І.І. к.геог.н. Гуляєва О.О., Пришляк С.П., Незбрицька І.М.

3. Наукові доповіді молодих учених (висунення претендентів на здобуття стипендії Президента України). Доп.: к.б.н. Білоус О.П., к.б.н. Задорожна Г.М., Водяніцький О.О.

4. Наукові доповіді молодих учених (висунення претендентів на здобуття стипендії НАН України). Доп.: к.б.н. Причепа М.В., Філіпова К.Є., к.б.н. Ганжа Х.Д.

5. Поточні справи.

17 травня 2016 р. (вівторок) об 11.00  відбудеться засідання Вченої ради Інституту гідробіології НАН України.

Порядок денний:

1. Про новий Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук (аспірантура, докторантура). Доп.: к.б.н. Майстрова Н.В.

2. Про уточнення теми кандидатської дисертацій. Доп.: пров. інж. Морозовська І.О.

3. Розгляд та затвердження тем кандидатських дисертацій пошукачів.  Доп.: пров. інж. Ларіонова Д.П., пров. інж. Новосьолова Т.М

4. Поточні справи.

 

28 квітня 2016 р.

1. Вступне слово директора інституту академіка НАН України В.Д. Романенка.

2. Медичні наслідки Чорнобильської катастрофи. Доповідач: д.б.н., проф. Д.О.  Білий (Науковий центр радіаційної медицини АМН України).

3. Сучасні радіоекологічні проблеми водних екосистем у Чорнобильській зоні відчуження.  Доповідач: д.б.н. Д.І. Гудков.

 

15 березня 2016 р.

1.  Наукові повідомлення молодих учених (звіти стипендіатів Президента України та НАН України). Доп.: пр.  інж.  Абрам'юк  І.І.,  к.г.н.  Гуляєва  О.О., пр. інж.  Незбрицька І.М., пр. інж. Пришляк С.П.

2. Розгляд та затвердження пропозицій з оптимізації структури Інституту гідробіології НАН. Доп.: д.б.н. Афанасьєв С.О.

3.  Про розподіл переданих інституту примірників монографії «Екологічні проблеми Київських водойм і прилеглих територій», (автори: О.В. Романенко, О.М. Арсан, Л.С. Кіпніс, Ю.М. Ситник). Доп.: к.б.н. Кіпніс Л.С.

4. Поточні справи.

 

4 лютого 2016 р.

1. Про перелік заходів і пропозицій щодо виконання Постанови НАН України № 11 від 20.01.2016 р. «Про фінансування НАН України у 2016 році».  Доп.: д.б.н. Афанасьєв С.О.

2. Розгляд та затвердження тем кандидатських дисертацій аспірантів першого року навчання. Доп.: асп. Золотаренко О.В., Кравцова О.В., Марценюк В.М.

3. Поточні справи.

 

20 січня 2016 р.

1. Затвердження нового складу редакційної колегії «Гідробіологічного журналу». Доп.: к.б.н. Майстрова Н.В.

2. Щодо оптимізації структури та кадрового складу Інституту гідробіології в умовах дефіциту бюджету. Доп.: акад. НАН України Романенко В.Д.

3. Поточні справи.

 

13 січня 2016 р.

1. Розгляд та затвердження звіту Інституту гідробіології НАН України за 2015 р. Доп.: д.б.н. Юришинець В.І.

2. Розгляд та затвердження робочих планів виконання відомчої тематики у 2016 р. Доп.: керівники тем.

3. Поточні справи.

 

23  грудня 2015 р.

1. Про результати атестації наукових працівників Інституту гідробіології НАН України за 2010– 2015 р. Доп.: д.б.н. Афанасьєв С.О.

2. Звіти за результатами завершених у 2015 р. прикладних НДР.  Доп.: керівники тем: д.б.н. Арсан О.М., д.б.н. Клоченко П.Д., д.х.н. Линник П.М.

3. Звіти за результатами виконання цільових комплексних та конкурсних програм. Доп.: д.б.н. Афанасьєв С.О., к.б.н. Ляшенко А.В., д.б.н. Волкова О.М., д.б.н. Юришинець В.І.

 

24 листопада 2015 р.

1. Про відзначення 30-ої річниці Чорнобильської катастрофи. Доп.: д.б.н. Гудков Д.І.

2. Кадрове питання: про присвоєння вченого звання „старший науковий співробітник”. Доп.: к.т.н Горбатюк Л.О., к.б.н. Усенко О.М.

3. Кадрове питання: про обрання за конкурсом на вакантну посаду молодшого наукового співробітника відділу гідрохімії. Доп.: к.г.н. Жежеря Т.П.

4. Поточні справи.

 

3 вересня 2015 р.

1. Наукові повідомлення молодих учених (звіти стипендіатів Президента України та НАН України). Доп.: Абрам'юк І.І., к.г.н. Гуляєва О.О., Пришляк С.П., Незбрицька І.М.

2. Про уточнення теми кандидатської дисертації пр. інж. Задорожної Г.М. Доп.: Задорожна Г.М.

3. Поточні справи.

 

10 червня 2015 р.

1. Про перспективи розвитку Інституту гідробіології НАН України в контексті реалізації Концепції розвитку Національної академії наук України на 2015–2023 роки. Доп.: акад. НАН України Романенко В.Д.

2. Про підготовку до VII з’їзду Гідроекологічного товариства України.  Доп.: к.б.н. Крот Ю.Г.

3. Про рекомендацію до друку колективної монографії «УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСГРАНИЧНЫМ БАССЕЙНОМ ДНЕПРА: ВЕРХНИЙ ДНЕПР».   Доп. д.б.н. Афанасьєв С.О.

4. Кадрове питання: про присвоєння вченого звання професора д.б.н. Афанасьєву С.О. Доп. к.б.н. Майстрова Н.В.

5. Про висунення кандидатури Кагляна О.Є. до нагородження державною нагородою. Доп. к.б.н. Майстрова Н.В.

6. Поточні справи.

 

20 квітня 2015 р.

1. Розгляд та затвердження запитів на відкриття НДР у 2016 р.  Доп.: д.б.н. с.н.с. Афанасьєв С.О., д.б.н. с.н.с. Гудков Д.І., д.х.н. проф. Линник П.Д., к.б.н. с.н.с. Ляшенко А.В., к.б.н. с.н.с. Юришинець В.І., д.б.н. с.н.с. Якушин В.М., д.б.н. проф. Клоченко П.Д., д.б.н. проф. Арсан О.М., д.г.н. проф. Тімченко В.М.

2. Розгляд проектів на здобуття грантів НАН України для молодих вчених. Доп.: к.б.н. Білоус Олена Петрівна.

3. Поточні справи.

 

31 березня 2015 р.

1. Наукові повідомлення молодих учених (звіти стипендіатів Президента України та НАН України). Доп.: Абрам’юк І.І., к.г.н. Гуляєва О.О., Пришляк С.П., к.б.н. Рибка Т.С.

2. Наукові повідомлення молодих учених (висунення претендента на здобуття стипендії НАН України).

Доп.: аспір. Гупало О.О.,  аспір. Марченко І.С., пр. інженер  Незбрицька І.М., пр. інженер  Романишин Г.М.

3. Про уточнення теми кандидатської дисертації Заіченко Н.В. Доп.: Заіченко Н.В.

4. Поточні справи.

 

3 березня 2015 р.

1. Про вибори до складу НАН України. Доп. акад. НАН України Романенко В.Д.

2. Про підготовку до святкування 75-річчя Інституту гідробіології НАН України.

3. Поточні справи

 

29 січня 2015 р.

1. Розгляд та затвердження тем кандидатських дисертацій аспірантів першого року навчання.  Доп. асп. Скоблей Марія Петрівна, Ігнатюк  Юрій Васильович, Колесник Марина Сергіївна, Яровий Олександр Олександрович.

2. Наукові повідомлення молодих вчених. Проведення конкурсного відбору молодих учених НАН України для заслуховування на засіданнях Бюро ВЗБ НАН України. Доп. к.г.н. Гуляєва Оксана Олександрівна,  к.г.н. Жежеря Владислав Анатолійович,  к.б.н. Семенюк Наталія Євгенівна.

3. Розгляд та затвердження планів підготовки докторів та кандидатів наук і поповнення молодими фахівцями на 2014 р. Доп. к.б.н.  Юришинець В.І.

4. Про затвердження змісту «Гідробіологічного журналу» № 1 / 2015 р. Доп. к.б.н.  Майстрова Н.В.

5. Поточні справи.

Про підтримку кандидатів у члени-кореспонденти НАН України (д.б.н. Ємець Алла Іванівна ). Доп. акад. НАН України Романенко В.Д.

 

15 січня 2015 р.

1. Розгляд та затвердження звіту Інституту гідробіології НАН України за 2014 р. Доп. д.б.н. Якушин В.М.

2. Розгляд та затвердження робочих планів виконання відомчої тематики у 2015 р.  Доп.: д.б.н. Афанасьєв С.О., д.б.н. Гудков Д.І., к.б.н. Крот Ю.Г., к.б.н. Ляшенко А.В., к.б.н. Юришинець В.І.,  д.б.н. Якушин В.М., д.б.н. Арсан О.М.,  д.б.н. Клоченко П.Д.,  д.х.н. Линник П.М.

3. Поточні справи.

 

5 січня 2015 р.

1. Розгляд та затвердження звітів з виконання етапів НДР  в 2014 р.

Доп. керівники тем: д.б.н. Афанасьєв С.О., д.б.н. Гудков Д.І., к.б.н. Ляшенко А.В. к.б.н. Крот Ю.Г., к.б.н. Юришинець В.І., д.б.н. Якушин В.М., д.б.н. Арсан О.М., д.б.н. Клоченко П.Д., д.х.н. Линник П.М.

2. Про затвердження Положення про спільну науково-дослідну лабораторію «Лабораторія гідроекологічних проблем Полісся» Інституту гідробіології НАН України та Житомирського державного університету імені Івана Франка.

3. Поточні справи.

3.1. Про висунення та підтримку кандидатів у дійсні члени та члени-кореспонденти Національної академії наук України.          Доп. Романенко В.Д.

3.2. Щодо конкурсів на здобуття щорічних премій. Доп. к.б.н. Майстрова Н.В.

 


All News

n

Details

  • Geroiiv Stalingrada Ave., 12
    Kyiv - 210, 04210, Ukraine
  • Tel: (38 044) 419 39 81
  • Fax: (38 044) 418 22 32
  • E-mail: post_mail@hydrobio.kiev.ua