Institute of Hydribiology, the NAS of Ukraine

Home >> About „Hydrobiological Journal”
About „Hydrobiological Journal”

Про „Гідробіологічний журнал”

There are no translations available.

“Гидробиологический журнал” – наукове періодичне видання, засновниками та правовласниками якого є Національна академія наук України та Інститут гідробіології НАН України. Перший номер “Гидробиологического журнала” вийшов у світ у лютому 1965 р.

До 1965 р. гідробіологічні праці друкувались у різних виданнях (Доклады АН СССР, доповіді академій наук окремих республік), а також в “Журнале общей биологии”, “Зоологическом журнале”, в журналі “Океанология”, в “Научных докладах высшей школы”. Оглядові статті інколи з’являлись в “Успехах современной биологии”, науково- популярні статті й нотатки – в журналі “Природа”. Однак спеціалізованого друкованого органу, який концентрував би гідробіологічну інформацію, в той час не було в жодній республіці колишнього СРСР.

На початок 60-х років минулого століття потреба у створенні такого видання стала відчуватися достатньо гостро у зв’язку з розширенням досліджень гідроекологічного профілю, зміцненням відповідних наукових установ і формуванням їхнього кадрового складу.

У 1964 р. за ініціативи Академії наук України була сформована перша редакційна колегія “Гидробиологического журнала” – органу Відділення загальної біології АН України. Головним редактором був затверджений директор Інституту гідробіології АН України академік О. В. Топачевський. Слід зазначити, що саме він був ініціатором створення журналу і його організатором.

Перші десять років були періодом творчих пошуків і становлення. В кінці цього етапу журнал загалом сформувався, набув популярності та міжнародного авторитету. Після смерті О. В. Топачевського у 1975 р. журналом протягом трьох років керував професор Я. Я. Цееб, а з 1980 р. редакційну колегію очолив директор Інституту гідробіології академік АН УРСР В. Д. Романенко.

Основне тематичне спрямування журналу – гідробіологія та гідроекологія. Наукове обличчя журналу визначається насамперед оригінальними повідомленнями, які відображають результати конкретних досліджень авторів.

На сторінках видання друкуються статті з прісноводної та морської гідробіології та гідроекології, водної флори і фауни, висвітлюються актуальні теоретичні й прикладні питання рибного господарства та аквакультури, санітарної гідробіології, інженерної та технічної гідробіології, водної мікробіології, екологічної фізіології та біохімії водяних тварин і рослин, водної токсикології та радіоекології, гідропаразитології, екологічної гідрології, гідрохімії та інших суміжних з гідробіологією дисциплін.

Журнал висвітлює найважливіші екологічні проблеми, пов’язані з охороною вод, зокрема Дніпра, Дунаю, раціональним використанням водних ресурсів. Значне місце в журналі надається працям з науковообґрунтованого екологічного прогнозування, з оцінки впливу великомасштабного гідротехнічного будівництва на природне середовище, з аналізу радіоактивного забруднення Дніпра, його приток та інших водних об’єктів унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Окремою рубрикою в “Гидробиологическом журнале” друкуються статті з методів досліджень. Характер методичних розробок надзвичайно різноманітний: це й нові прилади, нові методи збору й камеральної обробки гідрологічних проб, і методики вимірювання та розрахунку біомаси гідробіонтів, і різні експериментальні методики. Велике значення для поінформованості наукової гідробіологічної громадськості мають рубрики “Хроника” і “Критика и библиографическая информация”, в яких друкуються звіти про з’їзди, конференції, школи-семінари, симпозіуми, наводяться рецензії на фундаментальні праці в галузі гідробіологічної науки, що вийшли у світ.

Загалом у журналі представлено 22 рубрики.

В “Гидробиологическом журнале” публікуються статті вітчизняних вчених, а також науковців з Росії, Білорусі, Молдови, Польщі та ін.

Високий науковий рівень і науковий інтерес друкованих статей та інших матеріалів, а також інтерес до них світової наукової громадськості зумовили перевидання журналу у США англійською мовою та його включення до так званого “Філадельфійського списку”, що об’єднує періодичні наукові видання світового рівня (список міжнародно визнаних видань на базі даних Філадельфійського інституту наукової інформації).

Видавцем англомовної версії журналу – “Hydrobiological Journal” – з 1976 по 1995 р. була видавнича фірма Scripta Technica, Inc., а з 1997 р. він перевидається видавничою фірмою Begell Housе, Inc.

Сфера розповсюдження видання – загальнодержавна і зарубіжна. Читачами є вчені та спеціалісти академічних і галузевих інститутів, викладачі вищих навчальних закладів, вчителі, студенти, інші фахівці, які цікавляться гідробіологією. Найбільшу кількість відвідувачів сайту “Гидробиологического журнала” зареєстровано серед представників таких країн, як Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Естонія, Польща, Німеччина, Норвегія, США та ін.

Передплата на журнал здійснюється в Україні та Росії. Англомовна версія розповсюджується за передплатою (США і Канада) і через мережу Інтернет.

 


All News

n

Details

  • Geroiiv Stalingrada Ave., 12
    Kyiv - 210, 04210, Ukraine
  • Tel: (38 044) 419 39 81
  • Fax: (38 044) 418 22 32
  • E-mail: post_mail@hydrobio.kiev.ua